สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) พระมหานรินทร์. 2021. “การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์ 6 (2):52-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244719.