พันธุ์โพธิ์ จีระนันท์, และ หาญชนะ ชาญยุทธ. 2021. “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู”. พุทธมัคค์ 6 (2):42-51. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244862.