กิตติกาญจนโสภณ ธารินี, วงศ์สรรค์ วีระ, และ รัญระนา เบญจภรณ์. 2020. “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2:”. พุทธมัคค์ 5 (2):121-29. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244883.