อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ. 2021. “ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา”. พุทธมัคค์ 6 (2):244-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246208.