ลาวะลี บรรจง, พระครูชัยรัตนากร, เมยไธสง สุเทพ, ผันสว่าง จิราภรณ์, ทุมอนันต์ อดิศักดิ์, และ ชมชารี ฉัตรชัย. 2021. “การพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสมรรถนะจิตใจและทางกายของโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. พุทธมัคค์ 6 (2):77-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246259.