กฤษณะโลม ภัสสรรัชต์. 2021. “วัฏฏะสงสารในพระพุทธศาสนามหายานกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”. พุทธมัคค์ 6 (2):87-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246302.