แสงแพร จันทิมา, และ สุวฑฺฒโน พระครูปลัดสุวัฒน์. 2021. “หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน”. พุทธมัคค์ 6 (2):218-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246318.