(ภัทร เสนวรรณกุล) พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์, จกฺกภทฺโท พระจักรพัชร์, มีซอง ครรชิต, และ อาจหาญ แมนมิตร. 2021. “การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป”. พุทธมัคค์ 6 (2):97-105. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246343.