สุขวฑฺฒโก พระสุขุม, ฐิตปุญฺโญ พระมหาธำรงค์, สุเมธปุญฺโญ พระสุวรรณ, ประไกร ชนมกร, ธรรมบุตร บัญชา, ไชยศิลป์ ณทิพรดา, และ สารินทร์ มงคล. 2022. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล”. พุทธมัคค์ 7 (1):80-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246505.