สิทธิมาลิก ณิชชา, สัจจะหฤทัย เกรียงไกร, และ มณีศรี ชารี. 2021. “กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตสาธารณะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”. พุทธมัคค์ 6 (2):172-80. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247690.