สิงห์สนธิ สิรีรัศมิ์, และ สติวโร พระมหาอดิเดช. 2021. “วิเคราะห์กุศลกรรมในคัมภีร์วิมานวัตถุ”. พุทธมัคค์ 6 (2):208-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247916.