คุณสํวโร พระธนัท, นรเชฏฺโฐ พระมหายุทธนา, และ สุขวฑฺฒโน พระมหาสุขสันติ์. 2021. “การพัฒนามนุษย์ในวัชชีปุตตสูตร”. พุทธมัคค์ 6 (1):140-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247939.