วรพงศ์พัชร์ ณฐาพัชร์, ผกามาศ พงษ์ศักดิ์, วชิรวงศ์ไพศาล สุริยะ, และ ใหญ่ลำยอง จิรนันท์. 2022. “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบปรับตัวของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย”. พุทธมัคค์ 7 (1):204-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/248391.