อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์) พระปลัดธนา, และ พลเสน กฤตสุชิน. 2022. “การประยุกต์ใช้หลักอธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสังคมไทย”. พุทธมัคค์ 7 (2):13-21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/248392.