เกิดผล อภิโชค, และ พลเสน กฤตสุชิน. 2022. “เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ”. พุทธมัคค์ 7 (1):181-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249144.