กิตติกาญจนโสภณ ธารินี, ประศิริ ศุภชัย, และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อาริยา. 2022. “ความต้องการของผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล-อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร”. พุทธมัคค์ 7 (1):174-80. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249176.