บุญมีชัย สอนไช, และ สอดส่อง โกศล. 2021. “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานแผนกการต่างประเทศ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. พุทธมัคค์ 6 (2):162-71. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249317.