หอมชื่น กัญญ์วราพัชญ์, กนกกมเลศ วีระกาญจน์, และ โพธิธีรโรจน์ เมธาพันธ์. 2022. “ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง”. พุทธมัคค์ 7 (1):233-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249822.