ไพรวงษ์ ศุภลักษณ์. 2022. “การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ด้วยทฤษฎีโพลยา โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. พุทธมัคค์ 7 (1):259-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259-268.