เสฏฐปุตฺโต (พัตรสิงห์) พระครูสมุห์ประเสริฐ, กตธุโร (มุมทอง) พระครูสังฆรักษ์สำเริง, และ สะอาดเอี่ยม ธนรัฐ. 2022. “บทบาทของพระครูปริยัติสุทธิวงศ์กับการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์”. พุทธมัคค์ 7 (2):36-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/251471.