สอดส่อง โกศล. 2021. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. พุทธมัคค์ 6 (2):181-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/251587.