ประสมพงศ์ พระมหานรินทร์, และ ทองบ่อ พระมหาสมศักดิ์. 2022. “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0”. พุทธมัคค์ 7 (2):171-282. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/252031.