รังษี ภาวิดา. 2022. “ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา”. พุทธมัคค์ 7 (2):298-302. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/252311.