วุฑฒิชโย พระมหาวุฒิชัย, อมรทตุโต พระมหาบุญรอด, เชี่ยวเวช กฤษณะ, และ พระครูเกษมอรรถากร. 2022. “สิทธิสตรีกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย”. พุทธมัคค์ 7 (1):282-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/256872.