พระครูรัตนากรวิสุทธิ์, พระครูสังฆวิสุทธิคุณ, และ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์. 2022. “พรหมวิหาร 4 กับบทบาทและสิทธิสตรี”. พุทธมัคค์ 7 (1):269-81. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/256874.