เรืองโสม วิไลวรรณ, และ บุบผามาลา บุญเหลือ. 2022. “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี”. พุทธมัคค์ 7 (1):37-51. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259113.