สามิบัติ ปัณณทัต, และ หาญชนะ ชาญยุทธ. 2022. “คุณภาพการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”. พุทธมัคค์ 7 (1):120-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259115.