เพ็งพรหม เอกลักษณ์. 2022. “การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรม”. พุทธมัคค์ 7 (2):221-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259197.