ทองจันทร์ พระมหายุทธพิชาญ, และ โพธิ์สิงห์ ภักดี. 2022. “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์”. พุทธมัคค์ 7 (1):311-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259360.