เวชกิจ ณัฐพล. 2022. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี”. พุทธมัคค์ 7 (2):211-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259593.