ทองจันทร์ สุดธินีย์, ตาแก้ว รวิช, บุญเจือ กีรติ, และ อมฤตวาริน สิริกร. 2022. “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง”. พุทธมัคค์ 7 (2):236-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259675.