หริมเทพาธิป เมธา, ตาแก้ว รวิช, มาโนช พจนา, และ คุณปัญญา ปรียะพงษ์. 2023. “ปัจจัยพลังอำนาจของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. พุทธมัคค์ 8 (1):42-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/261133.