กมล พูนศักดิ์, และ สิทฺธิเมธี พระมหาวิฑูรย์. 2023. “อุดมการณ์และกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์ 8 (1):87-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/261575.