กมล พูนศักดิ์, และ สุรปญฺโญ พระมหานรินทร์. 2023. “การพัฒนาจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์ 8 (1):105-15. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/262855.