อินทโชติ นิติพันธ์. 2023. “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา 3 เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์ 8 (1):180-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263082.