ตะวงษา พายัพ, และ บุบผามาลา บุญเหลือ. 2022. “การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. พุทธมัคค์ 7 (2):118-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263797.