พระครูสาครธรรมประสิทธิ์. 2023. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”. พุทธมัคค์ 8 (1):139-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/265374.