ทองโชติ จันทร์ทิพย์, และ หาญชนะ ชาญยุทธ. 2023. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี”. พุทธมัคค์ 8 (1):243-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267776.