(แก่น อคฺควณฺโณ/พุ่มฟัก) พระครูพิสัยปริยัติกิจ. 2023. “โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม”. พุทธมัคค์ 8 (1):255-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267777.