(สมศักดิ์ เฉื่อยทอง) พระครูวรพุทธาภิรักษ์, บุญโท สมบูรณ์, และ อโณทัย สวัสดิ์. 2023. “การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ไทยด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมยุคดิจิทัล”. พุทธมัคค์ 8 (1):277-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267779.