อุทโย (เกตุขาว) พระครูโอภาสประสิทธิคุณ, บุญโท สมบูรณ์, และ อโณทัย สวัสดิ์. 2023. “รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคของพุทธทาสภิกขุ”. พุทธมัคค์ 8 (1):301-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267781.