หันมนตรี พระธนบูลย์, อโณทัย สวัสดิ์, และ สัทธาพงษ์ กันยาวีร์. 2023. “ความเป็นเกินจริงของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสังคมหลังนวยุคมองผ่านพุทธปรัชญา”. พุทธมัคค์ 8 (1):313-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267782.