โชคพรประสาท กิตติยา, สัทธาพงษ์ กันยาวีร์, และ อโณทัย สวัสดิ์. 2023. “การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิด-19”. พุทธมัคค์ 8 (1):324-34. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267783.