(สุวภัทร ชินขุนทด) พระครูสุตภาวนาพิธาน, อโณทัย สวัสดิ์, และ สัทธาพงษ์ กันยาวีร์. 2023. “คุณค่าเชิงสัญวิทยาของความเชื่อการแก้บนของชาวพุทธไทยต่อพระพุทธโสธรตามมุมมองพุทธปรัชญา”. พุทธมัคค์ 8 (1):75-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267784.