โยธารัตน์ ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงศ์, สำเนียง ปฏิธรรม, และ เถื่อนช้าง วรกฤต. 2023. “แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอลาดยาวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามหลักธรรมพละ 5”. พุทธมัคค์ 8 (1):167-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267795.