[1]
ไทยปรีชา ล., “ศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพยาบาล ในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 12–16, มี.ค. 2019.