[1]
หริมเทพาธิป เ., “บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล: The New Paradigm of the Information Society for Good Governance”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 22–34, มิ.ย. 2016.