[1]
จตฺตมโล พ., “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 19–24, ธ.ค. 2016.