[1]
กองกะมุด ส., “เบญจศีลในปรัชญาพุทธศาสนากับบัญญัติ 10 ในปรัชญาคริสตศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 25–32, มิ.ย. 2016.