[1]
ชยางกูร ณ อยุธยา เ., “ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 60–70, ธ.ค. 2016.